Tugrik card

Capitron Bank recommends our “₮” National brand payment card.

International Visa card

For our clients, we recommend our International VISA payment card with the No1. payment card security /EMV/ technology.

Хүслийн фото карт

Өөрийн хүссэн фото зураг, дурсгалын үгийг картан дээр байршуулан хэвлүүлэх, тэмдэглэлт өдрүүдээр бусдад бэлэглэх боломжтой төлбөрийн карт.

International Unionpay card

Dream Card for children

Dream Card for children

Credit card

Credit card

  • Follow Us:

Copyright CAPITRON BANK © 2021.