Шуурхай зээл

Зориулалт

Эрхэм харилцагч та өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийг барьцаалан, богино хугацаанд санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлэх бол “Шуурхай зээл”-ийг сонгоорой.

Тавигдах шаардлага

Зээлдэгч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • Зээлдэгч нь тодорхой хэмжээний орлоготой байх;
  • Бизнесийн орлоготой бол хуулийн дагуу аж ахуйн, нэгжийн санхүүгийн тайлан ажил үйлчилгээ эрхлэх зөвшөөрөл, ажлын байрны тодорхойлолт, компанийн дүрэм, гэрчилгээ зэрэг баримтуудыг авна;
  • Анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн өрийн үлдэгдэлгүй байх;
  • Зээл хүсэгчийн эхнэр, нөхөр эсвэл зээлдэгчийн 20-оос дээш хувь эзэмшдэг аж ахуйн нэгж байгууллага нь сүүлийн 2 жилийн дотор анхаарал хандуулах болон чанаргүй зээлийн түүхгүй байх;

Барьцаа хөрөнгө нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • Зээлдэгчийн өөрийн өмчлөлийн үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх. Үүнд: Нийтийн болон амины орон сууц, өмчлөх эрхтэй газрын хамт; Худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай барилга байгууламж, түүн доторх үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээтэй хэсэгчилсэн талбай.
  • Барьцаа хөрөнгө нь өмнө нь бусад банк, санхүүгийн байгууллагад барьцаалагдаж байсан бол уг барьцаанаас чөлөөлөгдөөд 30-аас доошгүй хоног өнгөрсөн байх.
  • Барьцаа хөрөнгийн өмчлөгч нь өмчлөх эрхийг бэлэглэлийн гэрээний үндсэн дээр шилжүүлж авсан бол бэлэглэлийн гэрээ байгуулагдаад нэг жил өнгөрсөн байх,
  • Барьцаа хөрөнгө нь зээлдэгчийн өмчлөлд 30 хоногоос дээш хугацааны өмнө шилжсэн байх
  • Follow Us:

Copyright CAPITRON BANK © 2021.