2017 оны банкны орлогын тайлан
Орлого зардлын зүйл /сая.төг/ 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV
Хүүгийн орлого 9,859.06 22,602.60 37,467.74 52,391.68
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн 328.32 683.61 1,094.03 1,564.99
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 489.90 941.32 1,542.06 2,195.63
Үнэт цаасны 1,053.06 3,968.28 7,421.64 10,283.66
Зээлийн 7,958.67 16,927.47 27,230.39 38,118.10
Бусад хүүгийн орлого 29.11 81.91 179.62 229.31
Хүүгийн зардал 7,879.06 16,707.30 26,124.56 35,815.56
Харилцахад төлсөн хүү 520.36 1,433.03 2,729.29 4,095.56
Хадгаламжинд төлсөн хүү 6,579.51 13,741.11 18,156.66 25,167.12
Зээлийн хүүгийн зардал 377.92 761.84 1,130.71 1,527.53
Үнэт цаасны хүүгийн зардал - - - -
Бусад хүүгийн зардал 401.27 771.31 4,107.89 5,025.35
Хүүгийн цэвэр орлого 1,980.00 5,895.30 11,343.18 16,576.12
Эрсдлийн сангийн зардал 903.07 2,843.70 3,760.73 4,167.07
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого 1,076.93 3,051.60 7,582.45 12,409.05
Бусад орлого 1,192.83 3,006.70 4,640.95 7,249.76
 Хүүгийн бус орлого 808.20 2,281.71 3,766.50 4,840.54
Арилжааны орлого 485.36 1,108.22 1,535.42 2,083.33
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн орлого 21.51 305.41 835.23 825.28
Хураамж, шимтгэлийн орлого 301.32 868.08 1,395.85 1,931.94
Бусад хүүгийн бус орлого - - - -
Бусад орлого, олз 384.64 724.98 874.44 2,409.21
Бусад зардал 3,071.74 7,545.63 10,266.50 14,885.11
Хүүгийн бус зардал 3,023.08 7,379.39 9,971.04 14,141.91
Бусад эрсдлийн сангийн зардал 171.98 1,299.20 840.17 1,188.91
Арилжааны зардал 34.55 47.02 48.59 48.59
Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн зардал - - - -
Хураамж, шимтгэлийн зардал 116.75 277.76 427.95 606.60
Үйл ажиллагааны зардал 2,699.79 5,755.42 8,654.33 12,297.81
Бусад зардал, гарз 48.66 166.24 295.46 743.20
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал (801.98) (1,487.33) 1,956.90 4,773.70
Орлогын татварын зардал - 9.93 9.93 1,581.72
Татварын дараах ашиг, алдагдал (801.98) (1,497.26) 1,946.96 3,191.98
Бусад орлого - - - -
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн (801.98) (1,497.26) 1,946.96 3,191.98

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк