2018 оны банкны орлогын тайлан
Орлого, зардлын зүйл /сая.төг/ 2018.I 2018.II 2018.III 2018.IV
Хүүний орлого 15,439.55 31,451.79 50,414.35 69,871.13
Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгийн 363.92 850.50 1,182.88 1,546.01
Банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгийн 795.55 1,267.40 1,561.61 2,160.86
Үнэт цаасны 2,381.49 5,587.24 8,453.60 10,719.18
Зээлийн 11,845.64 23,682.96 38,989.59 55,180.25
Бусад хүүний орлого 52.96 63.69 226.67 264.83
Хүүний зардал 9,740.47 20,282.62 32,986.00 46,540.95
Харилцахад төлсөн хүү 1,773.48 4,280.79 6,521.83 9,054.40
Хадгаламжинд төлсөн хүү 6,873.63 14,142.77 23,077.71 32,709.51
Зээлийн хүүний зардал 295.38 595.33 938.73 1,264.35
Үнэт цаасны хүүний зардал - - - -
Бусад хүүний зардал 797.97 1,263.74 2,447.73 3,512.69
Хүүний цэвэр орлого 5,699.08 11,169.16 17,428.35 23,330.18
Эрсдлийн сангийн зардал 529.81 3,274.19 3,630.41 2,964.80
Эрсдлийн сангийн дараах цэвэр орлого 5,169.27 7,894.97 13,797.94 20,365.38
Хүүний бус орлого 1,742.72 3,423.67 5,764.92 7,600.67
Арилжаа, ханш тэгшитгэлийн орлого /Цэвэр/ 638.60 981.26 2,307.86 2,380.77
Хураамж, шимтгэлийн орлого 564.15 1,257.86 2,053.70 3,036.36
Бусад хүүний бус орлого - - - -
Бусад орлого, олз 540.01 1,184.54 1,403.36 2,183.54
Хүүний бус зардал 3,310.05 7,126.41 12,274.23 16,795.56
Бусад эрсдлийн сангийн зардал 48.75 45.21 1,174.81 1,027.76
Хураамж, шимтгэлийн зардал 161.06 369.76 566.20 835.07
Үйл ажиллагааны зардал 3,058.79 6,408.62 10,042.30 11,189.60
Бусад зардал, гарз 41.46 302.82 490.91 3,743.13
Татварын өмнөх ашиг, алдагдал 3,601.98 4,192.23 7,288.64 11,170.48
Орлогын татварын зардал - - - 2,879.83
Татварын дараах ашиг, алдагдал 3,601.98 4,192.23 7,288.64 8,290.66
Бусад орлого - - - -
Тайлант хугацааны нийт орлогын дүн 3,601.98 4,192.23 7,288.64 8,290.66

  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк