Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (Гүйцэтгэлийн үнэлгээ)

сая төгрөгөөр
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт-ыг үнэлэх үзүүлэлт Стратеги батлагдсан өдрийн үлдэгдэл 2020 оны 01 сар 31 Чанаргүй активыг бууруулах зорилт Тайлант үеийн
Богино хугацаа (Эхний жил) Дунд хугацаа (2-4 жил) Урт хугацаа (5 болон түүнээс дээш жил)
2020 оны 12 сар 31 2022 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 Зорилт Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
Нийт зээлийн багцын дүн 547,006.67 644,575.00 1,299,951.13 1,494,943.80 644,575.00 593,059.60 92%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн 29,466.97 45,120.25 77,997.07 74,747.19 45,120.25 44,865.98 99%
Чанаргүй зээлийн хувь 5.39% 7.0% 6.0% 5.0% 7% 7.6% 108%
Нийт зээлийн эрсдлийн сан 16,797.53 35,145.45 61,682.68 60,358.36 35,145.45 23,838.75 68%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн 4,635.86 4,926.39 8,516.00 8,161.17 4,926.39 4,975.99 101%
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан 1,456.19 2,235.56 3,864.50 3,703.48 2,235.56 2,262.40 101%
Бусад мэдээлэл
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив 39,479.39 - - - 39,479.39 14,351.88 36%
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк