Чанаргүй активыг бууруулах зорилтын гүйцэтгэл

ЧАНАРГҮЙ АКТИВЫГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ (Гүйцэтгэлийн үнэлгээ)

сая төгрөгөөр
Чанаргүй активыг бууруулах зорилт-ыг үнэлэх үзүүлэлт Стратеги батлагдсан өдрийн үлдэгдэл 2019 оны 06 сар 30 Чанаргүй активыг бууруулах зорилт Тайлант үеийн
Богино хугацаа (Эхний жил) Дунд хугацаа (2-4 жил) Урт хугацаа (5 болон түүнээс дээш жил)
2019 оны 12 сар 31 2021 оны 12 сар 31 2023 оны 12 сар 31 Зорилт Гүйцэтгэл Гүйцэтгэлийн %
Нийт зээлийн багцын дүн 528,158.67 554,552.21 999,962.41 1,494,943.80 554,552.21 574,545.68 104%
Чанаргүй зээлийн багцын дүн 26,759.90 21,125.56 64,997.56 74,747.19 21,125.56 29,198.76 138%
Чанаргүй зээлийн хувь 5.07% 3.8% 6.5% 5.0% 3.8% 5.1% 133.4%
Нийт зээлийн эрсдлийн сан 22,640.89 18,572.94 50,985.58 60,358.36 18,572.94 16,358.98 88%
Зээлээс бусад чанаргүй активын дүн 8,053.75 6,197.70 7,096.67 8,161.17 6,197.70 1,586.49 26%
Зээлээс бусад чанаргүй активын сан 1,325.30 3,091.07 3,220.41 3,703.48 3,091.07 1,446.70 47%
Бусад мэдээлэл
Бүтэц өөрчлөгдсөн актив 50,815.40 39,737.40 32,414.91 35,656.40 39,737.40 39,737.40 100%
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2020 oн. Капитрон Банк