Холбогдох этгээдэд олгосон зээл

2017.12.31

Банкны холбогдох этгээд(нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн /сая төгрөг/ Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 183.22 0.40%
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 220.00 0.48%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид - - -
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 256.50 0.56%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 805.09 1.77%

2018.12.31

Банкны холбогдох этгээд(нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн /сая төгрөг/ Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 160.00 0.20%
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 200.00 0.25%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид - - -
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 312.80 0.39%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 807.65 0.99%

2019.03.31

Банкны холбогдох этгээд(нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн /сая төгрөг/ Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 269.66 0.32%
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 200.00 0.24%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид - - -
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 1,007.85 1.18%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 200 0.24%

2019.06.30

Банкны холбогдох этгээд(нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн /сая төгрөг/ Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1 Банкны холбогдох нэг этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 5 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - -
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан Зээл 268.45 0.32%
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 56.40 0.07%
2 Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид - - -
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 877.01 1.03%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 56.40 0.07%
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2019 oн. Капитрон Банк