Холбогдох этгээдэд олгосон зээл

2016.12.31

Банкны холбогдох этгээд(нэгдмэл сонирхолтой этгээд) Активын хэлбэр Үлдэгдэл дүн /сая төгрөг/ Өөрийн хөрөнгөд эзлэх хувь
1. Банкны холбогдох нэг этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
1.1 Банкны хувьцаа эзэмшигч - - 0%
1.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтан - - 0%
1.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 270.50 0.90%
2. Банкны нийт холбогдох этгээдүүд (нэгдмэл сонирхолтой этгээдүүд)-д олгосон зээл болон зээлтэй адилтган тооцох бусад актив (Өөрийн хөрөнгийн 20 хувиас хэтрэхгүй)
2.1 Банкны нийт хувьцаа эзэмшигчид - - 0%
2.2 Банкны эрх бүхий албан тушаалтнууд Зээл 328.47 1.10%
2.3 Банкны бусад холбогдох этгээд Зээл 874.56 2.92%
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2018 oн. Капитрон Банк