Аккредитив

Аккредитив гэдэг нь импортлогчийн хүсэлтээр, банк өөрийн нэрийн өмнөөс экспортлогчид, аккредитивт заагдсан баримтуудыг тогтоосон хугацаанд экспортлогч нь банкинд бүрдүүлж өгсөн нөхцөлд төлбөр төлөх банкны буцаалтгүй үүргийг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл, Аккредитив нь худалдан авагчийн хүсэлтээр банкаар дамжуулан худалдагчид төлөх төлбөрийг баталгаажуулах санхүүгийн хэрэгсэл юм.

Аккредитив нь худалдагч, худалдан авагчийн хоорондох ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулж, төлбөр төлөхгүй болон бараа нийлүүлэгдэхгүй байх эрсдэлийг бууруулах зорилгоор ашиглагддаг төлбөрийн хэрэгсэл юм.

Хэзээ ашиглах вэ?
  • Бизнес харилцаа шинээр эхлүүлэхэд
  • Импортлогч орны нийгэм, эдийн засгийн орчин тогтворгүй байхад
  • Худалдан авагчийн төлбөрийн чадвар эргэлзээтэй байвал
  • Хэрэв худалдан авагч захиалсан барааг хуваарийн дагуу цаг тухайд нь авахыг хүсэж байвал
Импортын аккредитив нээх
Аккредитив нээх 60 ам.доллар
Аккредитивын баримтыг хүлээн авч шалгаж, төлбөр гүйцэтгүүлэхэд 50 ам.доллар
Аккредитивын нөхцөлийг өөрчлөхөд /өөрчлөлт тус бүрээс/ 30 ам.доллар
Аккредитивыг хүчингүй болгох 45 ам.доллар
Аккредитивын зөрчигдсөн /нөхцөл бүрээс/ 15 ам.доллар

*Эх үүсвэргүй аккредитив нээлгэхэд эрсдэлийн шимтгэл нэмж тооцно.

**Аккредитивт заасны дагуу холбогдон гарсан бусад банкны шимтгэл, зардлыг аккредитив нээлгэгчээс суутган авна.

***Гадаад банкаар давхар баталгаажуулсан аккредитивийн хувьд гадаадын банкны баталгааны хүү, шимтгэл нэмэгдэнэ.

Экспортын аккредитив хүлээж авах
Экспортын аккредитив нээсэн мэдэгдэл хүлээлгэн өгөхөд 25 ам.доллар
Аккредитивын баримтыг хүлээн авч шалгаж, төлбөр гүйцэтгүүлэхэд 50 ам.доллар
Аккредитивын нөхцөл өөрчлөхөд /өөрчлөлт тус бүрээс/ 30 ам.доллар
Аккредитивыг хүчингүй болгоход 45 ам.доллар
Аккредитивын зөрчигдсөн /зөрчигдсөн нөхцөл бүрээс/ 15 ам.доллар

Аккредитивт заасны дагуу холбогдон гарсан бусад банкны шимтгэл, шуудангийн зардлыг төлбөр хүлээн авагчаас суутган авна.


 
  • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк