Иргэдийн банк

Өрхийн зээл

Танай өрх цалингийн тогтмол орлоготой бол  өрхийн гишүүдийн орлогоо тооцуулан  санхүүгийн хэрэгцээгээ шийдвэрлүүлэх боломжтой.  

Давуу тал

 • Зээлийн дээд хэмжээ өндөр;
 • Шуурхай шийдвэрлэгддэг;
 • Зээлийн хугацаанд нэмэлт санхүүжилт авах боломжтой;
 • Зээлийн эргэн төлөлтийн хуваарийг сар бүр тэнцүү эсхүл нийт төлөлт тэнцүү гэсэн сонголтоор хийх боломжтой.

Тавигдах шаардлага

 • Тухайн байгууллагадаа 6 сараас доошгүй хугацаанд ажилласан үндсэн ажилтан байх;
 • Нийгмийн даатгал тасралтгүй 6 сар төлсөн байх;
 • Зээлийн барьцаанд тавих хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх;

Зээлийн нөхцөл

ОЛГОХ ВАЛЮТ ТӨГРӨГ, АМ.ДОЛЛАР
Дээд хэмжээ 50 сая төгрөг ба түүнтэй тэнцэх ам.доллар
Дээд хугацаа 30 сар хүртэл
  Төгрөг Ам.доллар
Зээлийн хүү /жилийн/ 19.20% - 22.80% 12.00% - 16.80%
Зээлийн хүү /сар/ 1.60% - 1.90% 1.00% - 1.40%
*Зээлийн бодит өртөг (жилийн): төгрөг 20.06% -23.72%, ам. доллар 12.91%-17.65%

Бүрдүүлэх материал

 • Хэрэглээний зээлийн өргөдөл;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн иргэний үнэмлэх;
 • Зээл хүсэгч болон өрхийн гишүүдийн НДДэвтэр;
 • Өрхийн гишүүд бизнесийн орлоготой бол бизнесийн орлогыг нотлох баримтууд;;
 • Барьцаалуулах хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ.
 • Биднийг дагаарай:

Зохиогчийн эрхийг хуулиар хамгаалсан. © 2021 oн. Капитрон Банк